Algemene voorwaarden

page1image49697456

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene voorwaarden
1.1 Iris PT
De natuurlijke- of rechtspersoon of eenmanszaak die Nobese maakt van het verlenen van diensten onder de handelsnaam Iris PT.

1.2 Verlenen van diensten
Het door Iris PT verlenen van diensten, zoals het geven van lessen, workshops, trainingen en optredens alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.3 Participant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Iris PT een of meer overeenkomst(en) heeft gesloten. Daarbij behorend ook de inschrijvingen voor lessen, workshops en trainingen.

1.4 Deelnemer
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap aan wie op grond van een met participant/deelnemer of Iris PT gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet worden verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van deelnemer wordt gesproken, wordt zowel gast, klant, cursist, opdrachtgever bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van de vier bedoeld kan zijn.

1.5 Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Iris PT en een participant/deelnemer terzake een of meer door Iris PT te verlenen diensten tegen een door de te betalen prijs. In plaats van de term overeenkomst wordt soms de term reservering, inschrijving gebruikt.

1.6 Annulering
De in schriftelijke vorm door participant/deelnemer aan Iris PT gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel/gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Iris PT aan de participant/ deelnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.7 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een participant/deelnemer van een op grond van een overeenkomst te verstrekken dienst.

1.8 Groep
Een groep van 1 of meer personen aan wie door Iris PT een of meer diensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten.

1.9 Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.10 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden.

2.2 Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 De Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Iris PT gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van Iris PT.

2.4 Zijn de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Iris PT kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.

3.2 Alle door Iris PT gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Iris PT binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de participant/deelnemer een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.3 Wanneer Iris PT aan de participant/deelnemer (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële participant/deelnemer Iris PT een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door Iris PT van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Overeenkomsten voor een participant/deelnemer aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven en/of bedrijven, natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Iris PT is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de participant/deelnemer zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van Iris PT
4.1 Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van Iris PT en de aard van de te verrichten diensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.

4.2 Iris PT is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de in Iris PT gebruikelijke wijze.

4.3 De in artikel 4.2 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van Iris PT als bedoeld in artikel 12;
b. indien de participant/deelnemer niet of meer dan een half uur te laat verschijnt indien de in artikel 11 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
c. indien de op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Iris PT heeft.

4.4 Iris PT is niet gehouden enig goed van de participant/deelnemer in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.5 Indien Iris PT voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan participant/deelnemer in rekening brengt, dient Iris PT op die goederen te letten als een goed huisvader.

4.6 Iris PT is nimmer verplicht enig huisdier van participant/deelnemer toe te laten, aangezien huisdieren niet zijn toegestaan.

Artikel 5 Annulering door en, algemeen
5.1 De participant/deelnemer is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Iris PT het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de participant/deelnemer geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 7 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

5.2 Iris PT kan uiterlijk één maand voordat de eerste dienst op grond van de desbetreffende overeenkomst zal moeten worden verricht aan de participant/deelnemer verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

5.3 Ingeval van no-show zal participant/deelnemer in alle gevallen verplicht zijn 100% van de reserveringswaarde te betalen.

5.4 Bedragen die Iris PT met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de participant/deelnemer te allen tijde volledig aan Iris PT te worden vergoed.

Artikel 6 Annulering alle overeenkomsten.
6.1 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep/individu voor alle overeenkomsten dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

6.2 Bij annulering van de overeenkomst wordt een maand opzegtermijn in acht genomen, ingaande op de 1e dag van de eerstvolgende maand. 6.2 Bij annulering van de overeenkomst wordt een maand opzegtermijn in acht genomen, ingaande op de 1e dag van de eerstvolgende maand.

Artikel 7 Annulering door Iris PT.
7.1 Iris PT is met inachtneming van het navolgende bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij de participant/deelnemer binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Iris PT afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de participant/deelnemer daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

7.2 Iris PT is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst in Iris PT te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de participant/ deelnemer of op grond van de hoedanigheid van participant/deelnemer, dat Iris PT de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Iris PT van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de participant/deelnemer gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten. De vergoeding voor genoten diensten wordt in voorkomend geval naar rato berekend.

Artikel 8 Waarborgsom en tussentijdse betaling
8.1 Iris PT kan te allen tijde van de participant/deelnemer verlangen dat deze onder Iris PT deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Iris PT en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

8.2 Iris PT kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.

8.3 Iris PT mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de participant/deelnemer uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Iris PT onverwijld aan de participant/deelnemer te worden terugbetaald.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van Iris PT
9.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Iris PT terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

9.2 Iris PT is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die zijn meegebracht door een participant/deelnemer die daar zijn intrek heeft genomen. De participant/deelnemer vrijwaart Iris PT tegen aanspraken van participant/deelnemer terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Iris PT.

9.3 Iris PT is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door participant/deelnemer en/of derden geleden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van Iris PT. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

9.4 In geen enkel geval is Iris PT gehouden een schaderegeling te betalen. Deelname geschied op eigen risico.

9.5 Iris PT is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Iris PT, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Iris PT staat.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de participant/deelnemer
10.1 De participant/deelnemer en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Iris PT en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de participant/deelnemer en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
10.2 Deelname aan de door Iris PT aangeboden activiteiten geschied op eigen risico.

Artikel 11 Afrekening en betaling
11.1 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de participant/deelnemer verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De participant/deelnemer dient voor betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, binnen 7 dagen na factuurdatum aan Iris PT te worden voldaan.

11.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de participant/deelnemer in gebreke en zal een herinnering worden verzonden waarbij participant/deelnemer gesommeerd wordt binnen 7 dagen te betalen.

11.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de participant/deelnemer in gebreken en zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau waarvan de kosten op de participant/deelnemer worden verhaald.

11.3 Iris PT is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Als overmacht voor Iris PT, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Iris PT niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Iris PT zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Iris PT gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

13.3 Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 14 Inschrijvingen lessen
14.1 Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk, door (evt. digitale) inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

14.2 Ondertekening van het inschrijfformulier geldt tevens als akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden en akkoordverklaring betreffende SEPA incasso.

14.3 Inschrijving geldt tot wederopzegging met inachtneming van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn ingaande op de 1e dag van de eerstvolgende maand bij een maandabonnement. Bij een 4-weken abonnement geldt er een opzegtermijn van 4 weken ingaande na de laatst betaalde periode van 4 weken.

14.4 Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen, dit is opgenomen in het abonnements tarief. Bij eerder uitval van Iris PT kan er tijdens de schoolvakanties een inhaalles aangeboden worden welke bij voldoende animo plaats zal vinden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.2 In geval van geschillen tussen Iris PT en een (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Iris PT, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Iris PT het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

15.3 Alle vorderingen van de verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

15.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

whatsapp only: 0648711501

whatsapp only: 0648711501